Resolution Coaching & Mediation
Every change is leading you to a new beginning.

MfN geregistreerde mediator


Mediator is geen beschermde titel. Dat betekent dat iedereen een mediator kan zijn. De titel MfN mediator is echter wel beschermd en is niet zomaar te verkrijgen. Alleen bemiddelaars die de opleiding en het examen hebben behaald tot MfN geregistreerd mediator en daardoor onderworpen zijn aan onafhankelijk tuchtrecht voor mediators, verplichte bijscholingen volgen en zich houden aan de opgestelde gedragsregels mogen deze titel voeren.
Kortom, met een MfN mediator ben je verzekerd van kwaliteit, onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwen.

 

 

 Mediation

Mediation is de kunst van het hervinden van de balans, bij conflicterende belangen.

Bij mediation proberen partijen samen tot een oplossing te komen onder begeleiding van een neutrale deskundige. Doordat partijen zelf tot een oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op hun wensen.   De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak. Een mediator kan de kwestie veel breder bekijken dan een rechter en ook ingaan op niet-juridische kanten. Zoals het verbeteren van de communicatie tussen u en de ander. Dit is ontzettend belangrijk wanneer partijen nog met elkaar door willen/ moeten.

Mediation is ook geschikt voor partijen die niet meer met elkaar verder willen, maar wel goed uit elkaar willen gaan. Mediation leent zich ook voor de situatie waar geen sprake is van een conflict maar wel behoefte is aan een zorgvuldige bemiddeling.

Mochten de partijen niet met elkaar om tafel willen of kunnen zitten dan zou een pendelbemiddeling kunnen worden ingezet. De partijen lossen met behulp van een mediator hun problemen samen op.

Lukt het helemaal niet om er via mediation uit te komen, dan kan de zaak altijd nog worden voorgelegd aan de rechter. Het kan natuurlijk ook zijn dat de kwestie voor een deel via mediation wordt opgelost, maar op een of meer onderdelen een beslissing van de rechter nodig is. Mediation scheelt in ieder geval tijd en geld.

Elke mediation bestaat uit een aantal bijeenkomsten en wordt eventueel afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. 


 

 Arbeidsmediation

In steeds meer arbeidsconflicten wordt arbeidsmediation ingezet.  Via de Wet Verbetering Poortwachter en de STECR richtlijn heeft arbeidsmediation een rol  in het re-integratieproces. Bij een ziekmelding van een werknemer  kan er sprake zijn van ziekte en of een arbeidsconflict. De bedrijfsarts zal dan niet alleen advies geven over het re-integreren van de medewerker, maar ook over het herstellen van het conflict.

Arbeidsmediation kan één van de re-integratie inspanningen zijn. Een gespecialiseerde mediator kijkt samen met de zieke werknemer en diens leidinggevende naar de mogelijkheden om weer terug te keren naar de werkvloer en wat daarvoor nodig is. Soms is de arbeidsrelatie en of een organisatie zodanig veranderd dat samenwerking niet meer mogelijk is. Wanneer partijen akkoord gaan  met een exit mediation wordt er gekeken hoe werknemer en werkgever/ organisatie het beste uit elkaar gaan.

Arbeidsmediation kan tussen werknemer en werkgever worden ingezet, maar leent zich ook uitstekend voor conflicten binnen een team. Een conflict op de werkvloer kan tot onnodige uitval of zelfs tot ziekte leiden. Een conflict kost veel tijd, energie en geld. Bij teamconflicten ontstaat wantrouwen, miscommunicatie, ondermijning van beleid en minder werkplezier. Arbeidsmediation kan helpen bij een op maat en teambreed gedragen uitkomst. Afhankelijk van de omvang van het team wordt er gewerkt met een co-mediator.

Arbeidsmediation kan worden ingezet op initiatief van de partijen of door een derde (bedrijfsarts, arbodienst, advocaat, casemanager, psycholoog en vertrouwenspersoon). De kosten voor een arbeidsmediation worden doorgaans door de werkgever gedragen.


Familiemediation


Zelfs in hechte families kunnen spanningen hoog oplopen. Niet alle familie conflicten lenen zich voor bemiddeling, maar wanneer de familie er gezamenlijk uit wil komen, dan is elke poging om het conflict via mediation op te lossen zinvol. Bij familiemediation moet gedacht worden aan bijvoorbeeld: perikelen rondom een erfenis, conflict binnen een familiebedrijf, onenigheid over de zorg van een ouder/ grootouder en conflicten die een familie uiteen dreigen te rukken. Afhankelijk van de omvang van de groep wordt gewerkt met een co-mediator.
Echtscheiding

Echtscheiding is 1 van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Tijdens de mediation wordt naast het juridische en wettelijk gedeelte van een echtscheiding ook aandacht besteed aan alle praktische problemen. Elke echtscheiding (geregistreerd partnerschap en samenwoners met of zonder contract)
is maatwerk en dat bepaald uiteindelijk de duur van het traject. Alle onderwerpen waarover overeenstemming is bereikt en afspraken die tijdens de mediation gemaakt zijn komen terecht in het echtscheidingsconvenant.  Daarnaast is het ouderschapsplan wettelijk verplicht voor ouders. Hierin worden alle afspraken omtrent de zorg- en opvoedingstaken vastgelegd met in ieder geval de zorgverdeling, informatieverschaffing en kinderalimentatie. Beide documenten zijn nodig  en worden met het echtscheidingsverzoek voorgelegd aan de rechter. De mediator neemt jullie in het eerste gesprek al mee in een stappenplan, zodat het gehele mediationtraject overzichtelijk zal zijn.


Ouders & kind mediation

Ouders & kind mediation kan ingezet worden wanneer ruzies en conflicten de sfeer in het gezin gaan bepalen. Normale gesprekken zijn niet meer mogelijk waardoor de opvoeding in het geding komt. Deze conflictdynamiek tussen ouders heeft een negatieve invloed op het kind. De mediator betrekt op verzoek ook het kind in de mediation door middel van een kindgesprek/ speltherapie eventueel uitgevoerd door een derde (kindercoach). Dit kan ouders meer inzicht geven in het belang van het kind, zodat daar rekening mee kan worden gehouden tijdens de mediation. De ouders & kind mediation is geschikt voor ouders tijdens de scheiding of reeds gescheiden ouders. Ouders en kind mediation kan ook ingezet worden wanneer ouders niet uit elkaar gaan. U kunt ook kiezen voor  oplossingsgerichte coaching.


Sportmediation

Conflicten komen overal voor, ook in de sportwereld. Waar mensen samenwerken kunnen ook ongewenste situaties ontstaan. Onze mediators zijn bekend met de sportwereld waar de competitie, strijd en het winnen centraal staan. In de mediation worden beide partijen zodanig begeleid, zodat ze er samen als winnaar uit komen. Sportmediation kan worden ingezet op initiatief van de partijen, de sportbond/ sportvereniging (bestuur) of door een derde  (vertrouwenspersoon). De kosten voor een sportmediation worden doorgaans door de partijen zelf of door het bestuur van de vereniging gedragen.Groepsmediation


Groepsmediation leent zich uitstekend voor conflicten binnen en tussen groepen of meerdere partijen. Het kan ook om een conflict gaan waar er 1 partij bestaat uit een groep. Bij groepsmediation moet gedacht worden aan bijvoorbeeld: belangenverenigingen, een groep ouders of gemeente. Omdat er meerdere personen of organisaties betrokkenen zijn wordt er gewerkt met een co-mediator.


Interculturele mediation

Er is steeds meer sprake van globalisering en internationalisering in ons land en in de wereld. Hierdoor wordt onze beeldvorming ook steeds meer beïnvloed door social media en het nieuws.

Voor internationaal samenwerken en intercultureel samenleven is interculturele communicatie cruciaal. Dit heeft te maken met de wederzijdse beeldvorming maar ook in hoeverre we elkaar begrijpen. Het gaat gaat mis wanneer je elkaars taal, cultuur en geschiedenis niet goed kent. Wanneer partijen verschillende uitleg geven aan verschillende gebeurtenissen of woordkeuze en dit niet verifiëren. Deze onwetendheid en misverstanden in de communicatie  liggen ten grondslag aan een intercultureel conflict. Daaronder valt niet alleen de de taal en verbale communicatie, maar ook de non-verbale communicatie. Daarnaast spelen stereotypering, etnocentrisme en stress met het omgaan met verschillen ook een rol. Interculturele mediation kan ingezet worden bij een intercultureel conflict in het bedrijfsleven en in elk ander conflict waaraan cultuurverschil ten grondslag ligt.


Pendelmediation

Pendelmediation wordt vooral toegepast in situaties waar partijen absoluut niet samen aan tafel willen of kunnen. Bij deze vorm van mediation spreekt de mediator afwisselend met de partijen, zodat ze zich vrij voelen om te kunnen spreken over wat hen echt beweegt en waarom ze zoveel waarde hechten aan een bepaald (geschil) punt. Partijen kunnen ook vertrouwelijke informatie geven over hun belangen en de uiterste grens tot waar ze eventueel willen gaan.  

Al pendelend verkent de mediator beurtelings bij partijen afzonderlijk de onderhandelingsruimte. De mediator kan partijen zo bij elkaar brengen en ervoor zorgen dat een eventuele overeenkomst tussen partijen tot stand kan komen. Doordat de partijen zelf de mogelijke oplossingen bedenken, resulteert dit in de meest optimale uitkomst voor het conflict.


Buurtbemiddeling of  mediation

Voor optimaal woongenot heeft iedereen  baat bij een goede relatie met de buren. Helaas komt het regelmatig voor dat buren overlast van elkaar ondervinden. Het kan om verschillende dingen gaan zoals bepaald gedrag van de buren, overhangende planten en struiken, geluidsoverlast van kinderen, muziek of huisdieren.  Door het inzetten van bemiddeling kan worden voorkomen dat de relatie tussen buren zó verslechterd, dat de zaak escaleert met alle gevolgen van dien voor buren en de inzet van politie, gemeente en woningcorporaties. Afhankelijk van de escalatie wordt er bij lichte zaken verwezen naar buurtbemiddeling en komen de complexe ruzies voor mediation in aanmerking.Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling kan helpen om een gebeurtenis meer een plek te geven. Dit kan kort na een bepaalde  gebeurtenis maar ook na langere tijd. Bij de bemiddeling bepalen partijen zelf wat er aan bod komt. Dit geeft meer inzicht in hoe het zover kon komen en wat de gevolgen van de gebeurtenis zijn. Eventueel kan er een plan voor de toekomst worden gemaakt om herhaling te voorkomen.  In enkele gevallen wordt gekozen voor een groepsherstelbijeenkomst waarbij de sociale kring van partijen wordt betrokken. De bemiddelaar bespreekt met u en de andere partij welke vorm wenselijk en passend is. Naast een bemiddelingsgesprek, kunt u ook kiezen voor een pendelbemiddeling. De bemiddelaar brengt dan boodschappen heen en weer. Partijen voelen zich na bemiddeling  vaak opgelucht, of zijn minder angstig en minder boos. Het helpt hen met het afsluiten en een volgende stap te zetten.